Algemene Voorwaarden Living Expression

Algemene Voorwaarden Living Expression
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
*opdrachtnemer: Living Expression *cliënt: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop of online cursussen of video materiaal en/of op welke manier ook gebruik maakt van een geleverde dienst door de opdrachtnemer. *diensten: alle door de opdrachtnemer aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder advies, cursus, workshops, video’s, online materiaal en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt zijn verricht. *opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Living Expression, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen..

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een in opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van opdrachtnemer en zijn directie.

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. opdrachtnemer en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen, betaling
1.Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven.

3.De cliënt dient 2 weken voor de aanvang van de aangeboden dienst, cursus of workshop het cursus c.q. workshopgeld te hebben voldaan.

4.Indien cliënt één of meerdere dagen mist van de cursus en/of workshop of aangeboden lessen dan ontvangt cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.

5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van opdrachtnemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.Indien de cliënt bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de cliënt bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod.

8.Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de cliënt, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten gelden als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

9.Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand alinea gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4: aanmeldingen, inschrijvingen en annuleringen door cliënt
1.De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inschrijvingen, aanmeldingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat er vooraf een (aan)betaling is gedaan.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

4. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. In het geval van annulering door de opdrachtnemer wegens onvoldoende inschrijvingen zal getracht worden de cliënt een aanbod te geven voor een ander tijdstip, maar kan cliënt ook aanspraak maken op restitutie van het betaalde cursus- of workshopgeld.

5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren1. Ondernemer zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen,

9.Annuleringen van een cursus of workshop door een cliënt is kosteloos binnen 2 weken na betaling indien de afgesproken cursus of workshop datum minimaal 2 weken vooruit ligt.

10.Wijziging van een geplande workshop door cliënt kan in goed overleg tot 2 weken voor de geplande workshop of cursus plaatsvinden.

11.Tijdens de workshop of cursus is annuleren niet mogelijk. Cliënt is dan 100% betaling verschuldigd.

12.Bij het niet verschijnen van de cliënt tijdens workshop of cursus zijn 100% kosten verschuldigd,
.
13. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de cliënt de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

15. Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

16. Indien u een bestelling plaatst bij opdrachtnemer dan worden uw gegevens opgenomen in het bestand van opdrachtnemer. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Opdrachtnemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite, cursussen en workshops en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 5. Annulering door opdrachtnemer
1.Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een cursus dan is de opdrachtnemer gerechtigd de cursus of workshop te annuleren en het cursusgeld te restitueren aan de cliënt, dan wel een andere passend voorstel te doen.

5. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de cliënt zijn in dat geval on middellijk opeisbaar.

Art 6: Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is er sprak van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
te schorten.

4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan opdrachtnemer voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De cliënt is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de cliënt verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, kleding, textiel, meubels, eigendommen van klanten of derden of andere objecten, ontstaan door het volgen van de workshop, cursus of lessen.

4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk door schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de eventuele aanwijzingen op de verpakking, of bijgeleverde video instructies en/of raadpleeg onze website.

5. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de workshops, uitgevoerd door cliënt en/of hulppersonen die cliënt bij de uitvoering van de workshop activiteiten heeft ingeschakeld.

6. Bij gebreken in de uitvoering zijdens opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de cliënt of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan cliënt zich bedient.

7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9. Opdrachtnemer is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de cliënt of derden. De cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door opdrachtnemer verrichte diensten en/of producten.
.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij opdrachtnemer. Cliënt erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals online video’s, rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, audio materiaal, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt. Het is cliënt verboden om informatie verkregen van opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door opdrachtnemer.

3 Alle door opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals online video’s, foto’s, documenten, rapportages, audio materiaal en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van opdrachtnemer.

4.Het is cliënt niet toegestaan om tijdens de cursus of workshop grote delen van de cursus of workshop of les op te nemen hetzij met video hetzij met audio.

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties
1. Alle online video’s & lessen, afbeeldingen, foto`s, tekeningen , gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de websites/webshops van opdrachtnemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Publiceren
1.Opdrachtnemer is gerechtigd om foto's en video’s die tijdens de workshop worden gemaakt door opdrachtnemer voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt  uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden bij voorkeur binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de opdrachtnemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Artikel 15.Incassokosten
1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van cliënt.
Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.