Algemene Voorwaarden Living Expression

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
*opdrachtnemer: Living Expression
*cliënt: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop of online cursussen of video
materiaal en/of op welke manier ook gebruik maakt van een geleverde dienst door de
opdrachtnemer.
*diensten: alle door de opdrachtnemer aan de cliënt geleverde producten en diensten
waaronder advies, cursus, workshops, lidmaatschap, video’s, online materiaal en andere
vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve
van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van
een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
cliënt zijn verricht.
*opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.
Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Living Expression, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een cliënt. Afwijkingen
van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen..
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de
opdrachtnemer in het kader van de/een in opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer.
Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn
betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
opdrachtnemer en zijn directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van cliënt wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. opdrachtnemer en de cliënt
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van
deze algemene voorwaarden. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Offertes, aanbiedingen, betaling
1.Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de
aanbieding altijd na 14 dagen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij
anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven.
3.De cliënt dient 2 weken voor de aanvang van de aangeboden dienst, cursus of workshop
het cursus c.q. workshop geld te hebben voldaan.
4.Indien cliënt één of meerdere dagen mist van de cursus en/of workshop of aangeboden
lessen dan ontvangt cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshop geld.
5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.
6.Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van opdrachtnemer gelden niet automatisch ook
voor nabestellingen. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien
de cliënt had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere
afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.Indien de cliënt bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan
deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene
voorwaarden. Indien de cliënt bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden
onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod.
8.Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de cliënt, die
wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten gelden als een
verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
9.Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand
alinea gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de
prijs, de betaling, de kwaliteit en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering,
de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de
beslechting van geschillen.
Artikel 4: aanmeldingen, inschrijvingen en annuleringen door cliënt
1.De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
inschrijvingen, aanmeldingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
onder de voorwaarde dat er vooraf een (aan)betaling is gedaan.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
4. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen. In het geval van annulering door de opdrachtnemer wegens onvoldoende
inschrijvingen zal getracht worden de cliënt een aanbod te geven voor een ander tijdstip,
maar kan cliënt ook aanspraak maken op restitutie van het betaalde cursus- of workshop
geld.
5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren 1. Ondernemer zal bij de uitvoering van alle door
haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.
6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de
cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
8.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops
organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen,
9.Annuleringen van een cursus of workshop door een cliënt is kosteloos binnen 2 weken na
betaling indien de afgesproken cursus of workshop datum minimaal 2 weken vooruit ligt. Er
vindt geen restitutie plaats van betalingen binnen twee weken voor aanvang van de
workshop of cursus.
10.Wijziging van een geplande workshop door cliënt kan in goed overleg tot 2 weken voor
de geplande workshop of cursus plaatsvinden en verzet worden naar een andere datum. Er
vindt geen restitutie plaats binnen twee weken voor aanvang van de origineel geplande
workshop of cursus
11.Tijdens de workshop of cursus is annuleren niet mogelijk. Cliënt is dan 100% betaling
verschuldigd.
12.Bij het niet verschijnen van de cliënt tijdens workshop of cursus zijn 100% kosten
verschuldigd,
.
13. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de cliënt de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking
heeft gesteld. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van
de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.
15. Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
16. Indien u een bestelling plaatst bij opdrachtnemer dan worden uw gegevens opgenomen
in het bestand van opdrachtnemer. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties.
Opdrachtnemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite, cursussen en
workshops en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens.
Artikel 5. Annulering door opdrachtnemer
1.Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst
over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks
onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een cursus dan is de opdrachtnemer gerechtigd
de cursus of workshop te annuleren en het cursusgeld te restitueren aan de cliënt, dan wel
een andere passend voorstel te doen.
5. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6. Indien de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit
hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal
opdrachtnemer in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten
laste van de cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de cliënt zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
Art 6: Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is er sprake van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis
had moeten nakomen.
3. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer
aangegeven. opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van
rechtswege in verzuim. De cliënt is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247
boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
te
schorten.
4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan opdrachtnemer voor de
inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke
inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te
vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting. Als
zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en
incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende
c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
opdrachtnemer totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
cliënt is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
3. De cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden
om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen
op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de cliënt verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige
gegevens.
3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, kleding, textiel,
meubels,eigendommen van klanten of derden of andere objecten, ontstaan door het volgen
van de workshop, cursus of lessen.
4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk door schade ontstaan door verkeerd aanwenden van
de producten. Lees voor het gebruik de eventuele aanwijzingen op de verpakking, of
bijgeleverde video instructies en/of raadpleeg onze website.
5. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte
schade,bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door onjuiste of gedeeltelijk
onjuiste uitvoering van de workshops, uitgevoerd door cliënt en/of hulppersonen die cliënt bij
de uitvoering van de workshop activiteiten heeft ingeschakeld.
6. Bij gebreken in de uitvoering zijdens opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de cliënt of derden
waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan cliënt zich bedient.
7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9. Opdrachtnemer is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk
voor schade van letsel van de cliënt of derden. De cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door
opdrachtnemer verrichte diensten en/of producten.
.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij opdrachtnemer. Cliënt erkent deze rechten en
zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals online video’s, rapporten, monitors,
checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, audiomateriaal, applicaties,
introductie pagina's etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt. Het is
cliënt verboden om informatie verkregen van opdrachtnemer openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het
bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking
integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging
schriftelijk is toegestaan door opdrachtnemer.
3 Alle door opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals online
video’s, foto’s, documenten, rapportages, audiomateriaal en geoptimaliseerde pagina’s,
blijven eigendom van opdrachtnemer.
4.Het is cliënt niet toegestaan om tijdens de cursus of workshop grote delen van de cursus
of workshop of les op te nemen hetzij met video hetzij met audio.
Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties
1. Alle online video’s & lessen, afbeeldingen, foto`s, tekeningen , gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de websites/webshops
van opdrachtnemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 12. Publiceren
1.Opdrachtnemer is gerechtigd om foto's en video’s die tijdens de workshop worden
gemaakt door opdrachtnemer voor publicatiedoeleinden te gebruiken.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden bij voorkeur binnen 7 dagen
volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de opdrachtnemer. Bij de ondernemer
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich
allereerst te wenden tot de ondernemer.
Artikel 15.Incassokosten
1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens
juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn
voor rekening van cliënt.
Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.